Nhất thạch Linh khí

Nhất thạch Linh khí bằng đá Thạch anh đã được tích lũy nguồn năng lượng hàng triệu năm từ Thiên, Địa và được các Nhà Phong Thủy sử dụng là một pháp khí trong việc điểm Thần Sát trong Phong Thủy hàng năm.

Linh khi_VFM (8)

Nhất thạch linh khí

 

 

 

 

 

Đối tác